seigo yamaguchi

1990 – meiji university, yasuno sensei uke (yokomen uchi)